. As persoas participantes correrán polo carril dereito debidamente habilitado para tal fin, sempre obedecendo as indicacions do persoal de carreira que en todo momento estará debidamente identificado.

. Os únicos vehículos autorizados para seguir a carreira son os acreditados pola organización. Calquera outro vehículo (automóbil, moto, motocicleta ou bicicleta) non autorizado será expulsado da carreira. Non se permite tampouco ningún vehículo de apoio a participantes , en dito caso serán ambos expulsados da carreira.

. A organización, nos casos que sexan precisos e como medida de precaución, poderá obrigar o/a corredor/a a abandonar a carreira, quedando a organización exonerada de calquera responsabilidade sobre os danos persoais que poda ocasionar o non acatar por parte do corredor dita orde.

. Todas as persoas participantes estarán cubertas por unha póliza de seguros de responsabilidade civil e de accidentes. A organización declina toda responsabilidade sobre os danos físicos ou morais que durante a participación nesta proba o/a atleta poida causarse a si mesmo/a ou a terceiras persoas. A organización da proba non se fai responsable dos danos ou perxuízos propios e/ou a terceiros que cada participante poida ocasionar.

. Toda persoa participante polo simple feito de tomar a saída acepta as condicións do presente regulamento.

Podes descargar o Regulamento e a Autorización para menores de 18 anos nos seguintes enlaces: